Eğitim seviyesi, bireylerin psikolojik durumlarını etkiler mi? Yapılan araştırmalara göre bu sorunun cevabının “evet” olduğu görülmektedir. Alınan eğitimin kalitesinin ve derecesinin, depresyon düzeyi üzerinde etkileri olduğu düşünülmektedir. Sosyoekonomik koşullar göz önüne alındığında, alınan eğitim düzeyinin depresyon üzerindeki etkisi kadınlar üzerinde daha fazla görülmektedir. Bunun nedeni, geçmişten günümüze erkeklerin daha fazla güç ve otoriteye sahip olmasıdır. Bu durum günümüzde, eşitlik politikaları ile aşılmaya çalışılsa da bazı noktalarda maalesef ki; kadın erkek eşitsizliği devam etmektedir.


Eğitim, bireylerin psikolojik sağlıkları için kritik önem taşımaktadır. Aldıkları eğitim sayesinde bireyler, herhangi bir konuda beceri elde edebilirler ve böylelikle kendi hayatları için daha verimli bireyler olabilirler. Sosyal bilimcilere göre, alınan eğitimin, kişilerin hayatlarındaki maddi manevi getirileri olduğu görülmektedir. Örneğin, kişilerin eğitim düzeyi, çalışma hayatını, maddi kazancı ve doğal olarak da toplumdaki tabakalaşma sistemini ( Stratification Systme) etkilemektedir. Alınan eğitimle, kişilerin maddi ve manevi olarak daha özgür bireyler olacağı varsayılırsa, kişilerin psikolojilerinin de bu durumdan doğrudan etkileneceği aşikardır (Mirowsky & Ross (1998)Mirowsky & Ross (2003b)


Alınan örgün eğitim (formal education), bireylere yalnızca okuma, yazma ya da eğitim aldıkları bölüm ya da konu üzerine bilgi ve beceri kazandırmaz. Kişilerin analiz etme, iletişim kurma, plan yapma, motivasyon kurma, fikir geliştirme gibi becerilerini de geliştirir (Kingston, Hubbard, Lapp, Schroeder, & Wilson, 2003). Kazanılan becerilerin, kişilerin hayat kalitelerini yükselttiği araştırmalarca kanıtlanmıştır. Bu sayede bireyler, psikolojik olarak da daha tatmin oldukları bir hayat yaşayabilirler.


Kadınların doğuştan gelen dezavantajlı statüleri (disadvantaged ascribed status) nedeniyle, erkeklerin kadınlardan daha yüksek sosyoekonomik statüye sahip olduğu görülmektedir. Bu nedenle, erkeklerle karşılaştırıldığında, kadınların ekonomik olarak bağımlılıkların daha fazla olduğu, çalışma alanlarında daha kısıtlı imkanlara sahip oldukları, daha az maaş teklifleri gibi sorunların olduğu görülmektedir(Bianchi & Spain, 1996Reskin & Padavic, 1994Ross & Mirowsky, 2002). Bu nedenle, kadınların eğitim seviyesinin, psikolojik durumlarını daha fazla etkileyebileceği düşünülmektedir(Glenn & Weaver, 1981Reynolds & Ross, 1998Rojas, Araya, & Lewis, 2005).


Görülen bu nedenlerden dolayı, alınan eğitim düzeyinin özellikle kadınlar üzerindeki psikolojik etkilerinin daha fazla olduğu aşikardır. Bu nedenle, her alanda kadın erkek eşitliğinin sağlanmasının gerekliliği bir kez daha görülmektedir. 


Kaynak:

Ross, Catherine E., and John Mirowsky. “Sex Differences in the Effect of Education on Depression: Resource Multiplication or Resource Substitution?” Social Science & Medicine, vol. 63, no. 5, 2006, pp. 1400–1413., doi:10.1016/j.socscimed.2006.03.013.